: https://vk.com/shtabugra : 1) https://myopenugra.ru/news/society/za_pervyy_vypusk_zelenykh_obligatsiy_v_rossii_poluchila_nagradu_yugra/?sphrase_id=347611